Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky bola založená 20. októbra 1992 ako záujmové združenie právnických osôb. Na základe dobrovoľnosti združuje spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti dlhodobého prenájmu majetku i spoločnosti s činnosťami súvisiacimi s prenájmom.

Základným poslaním asociácie je chrániť záujmy svojich členov a zároveň spoluvytvárať prostredie, v ktorom nájomcovia môžu plne využívať výhody užívania a obstarávania majetku v rôznych formách prenájmu. Pre naplnenie tohto cieľa analyzuje súčasný stav právnych noriem a predpisov upravujúcich priebeh lízingových operácií, reaguje na poznatky z uplatňovania zákonov v praxi a navrhuje optimálne riešenia.

Pri stykoch so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a vo vzájomných vzťahoch členovia asociácie postupujú v súlade s Etickým kódexom člena Asociácie leasingových spoločností SR, ktorého rešpektovanie patrí k základným podmienkam členstva. Asociácia je zapojená do medzinárodných štruktúr prostredníctvom členstva v európskej federácii národných lízingových asociácií - Leaseurope.